Ekskluzywna kolekcja opracowana we wsp????pracy z ikon? muzyki pop Katy Perry

CLAIRE’S STORES, INC. WE WSP???PRACY Z KATY PERRY
Marka og??asza wprowadzenie na rynek wiosn? 2014 roku ekskluzywnej kolekcji opracowanej we
wsp????pracy z ikon? muzyki pop

 
CHICAGO, ILLINOIS, 24 lutego 2014 ?? Claire’s Inc., jedna z wiod?cych globalnych sieci
sklep??w oferuj?cych modne dodatki dla dziewcz?t i m??odych kobiet, og??osi??a dzisiaj
przygotowywanie, we wsp????pracy z Katy Perry, linii bi??uterii oraz dodatk??w pod nazw?
??Katy Perry PRISM Collection?. Kolekcja dost?pna b?dzie wy???cznie w Claire??s i pojawi si?
w sklepach r??wnolegle z rozpocz?ciem przez piosenkark? globalnej trasy koncertowej
Prismatic w maju 2014 oraz wypuszczeniem na rynek najnowszej p??yty zatytu??owanej
PRISM

??Claire’s b?dzie doskona??ym miejscem dla dodatk??w inspirowanych moim nowym albumem
zatytu??owanym PRISM?, powiedzia??a Katy Perry. ??Osobi??cie nadzorowa??am prac? nad t?
kolekcj?, aby upewni? si?, ??e b?dziecie gotowe od st??p do g????w na moj? globaln? TRAS?
KONCERTOW? ZATYTU?OWAN? PRISM.?

Ekskluzywna linia ??Katy Perry PRISM Collection? obejmowa? b?dzie produkty z edycji
limitowanej, produkty sezonowe, artyku??y kolekcjonerskie oraz przedmioty inspirowane
tekstami i tytu??ami najwi?kszych hit??w Katy Perry. Do kolekcji b?d? regularnie dodawane
nowe produkty, aby ka??dego sezonu zapewni? klientkom Claire??s nowe sposoby na
wyra??enie swojego stylu i osobowo??ci.

??Katy doskonale pasuje do misji naszej marki i jest ??wietnie odbierana przez naszych
przyjaci???? i klient??w na ca??ym ??wiecie?, powiedzia?? Jim Fielding, dyrektor generalny Claire??s
Inc. ??Jeste??my zachwyceni i zaszczyceni rozpocz?ciem wsp????pracy z ni?. Katy jest
doskona??ym partnerem dla naszej marki.?

Katy Perry b?dzie zaanga??owana we wszystkie aspekty procesu projektowania,
wsp????pracuj?c bezpo??rednio z wewn?trznym zespo??em projektant??w Claire??s. Produkty
odzwierciedla? b?d? muzyk? i przes??anie albumu PRISM, a inspiracj? projekt??w stanowi?
rzesze fan??w piosenkarki na ca??ym ??wiecie. Ta ekskluzywna kolekcja pojawi si? w globalnej
sieci sklep??w Claire’s oraz na stronie Claires.com w maju 2014 roku, a wsp????praca potrwa do
ko??ca roku 2016.

O firmie Claire?? Inc.
Claire??s Stores, Inc. jest jedn? z wiod?cych globalnych sieci sklep??w oferuj?cych modn?
bi??uteri? i dodatki dla m??odych kobiet, nastolatek oraz wszystkich dziewcz?t w wieku od 3
do 35 lat. Firma prowadzi dzia??alno??? za po??rednictwem dw??ch typ??w sklep??w: Claire??s Ž
oraz Icing Ž . Na dzie?? 2 listopada 2013 roku firma Claire??s Inc. posiada??a 3118 punkt??w
sprzeda??y w 18 krajach w Ameryce P????nocnej, Europie oraz Chinach. Firma posiada r??wnie??
414 sklep??w franczyzowych w 26 krajach, g????wnie na Bliskim Wschodzie, w Azji
??rodkowej i Po??udniowo-Wschodniej oraz w Ameryce ??rodkowej i Po??udniowej. Wi?cej
informacji na temat sklep??w Claire??s uzyska? mo??na na stronie internetowej firmy pod
adresem www.clairestores.com.

Tags

Related posts

Top