Kolorem w szaro??? ?? przed??u??amy z??ot? polsk? jesie?? w garderobie

Dojrza??a ??????? opadaj?cych li??ci, soczysta czerwie?? jarz?biny, g???boka ziele?? las??w iglastych, kt??re w Polsce mo??na spotka? od Ba??tyku po g??ry ?? to kolory jesieni, kt??re niezmiennie opieraj? si? trendom i powracaj? co roku ju?? z ko??cem lata, ust?puj?c miejsca dopiero ??wi?tecznym stylizacjom. Warto po nie si?gn?? szczeg??lnie wtedy, gdy aura za oknem nie przypomina ju?? z??otej jesieni. Dlaczego? Ju?? podpowiadamy!

??Byleby by??o ciep??o i sucho!? ?? tak niejednokrotnie my??limy o stylizacjach p????n? jesieni?. Szaruga za oknem sk??ania nas do wybierania analogicznych kolor??w w ubraniach, a przecie?? nie warto si? tej szarzy??nie poddawa?. W terapeutyczn? moc kolor??w mo??na wierzy? lub nie, ale faktem jest, ??e maj? one wp??yw na nasze postrzeganie otoczenia. A skoro ono z dnia na dzie?? staje si? coraz bardziej monotonne i wr?cz czarno-bia??e, nawet podstawowe i zgaszone barwy wyr????niaj? si? na jego tle. Mowa oczywi??cie o kolorach ??z??otej polskiej jesieni? ?? to barwne remedium na jesienn? szarug?, tak??e t? w naszych szafach

Barwna przyjazno??? i si??a
Zgodnie z wci??? popularn? teori? o typach urody jako porach roku, wspomniane kolory przypisuje si? ??jesieni?. ?? Prawda jest jednak taka, ??e pasuj? ka??demu. Wszystko zale??y od odcienia, jaki wybierzemy. Te nieco ch??odniejsze b?d? doskonale pasowa? do typu ??lata?, ja??niejsze do ??wiosny?, a najbardziej intensywne i g???bokie do ??zimy?. Oczywi??cie ma to znaczenie g????wnie w kontek??cie g??rnych cz???ci garderoby, czyli bluzek, swetr??w, koszulek i szalik??w ?? opowiada stylistka zwi?zana z KiK i dodaje: nie ma natomiast znaczenia wiek czy p??e?. Dlaczego? Bo nie wygl?da si? w nich ponuro, nie wyostrzaj? zanadto rys??w twarzy (a wi?c i nie postarzaj?), s? ciep??e oraz przyjazne wizualnie (nie m?cz? wzroku). W tym tkwi zar??wno ich si??a, jak i uniwersalno???.

Musi by? ciep??o!
Nie trzeba przy tym wcale upiera? si? na to, by ca??kowicie pozby? si? z jesiennej garderoby czerni czy szaro??ci. ?? To r??wnie?? bardzo uniwersalne kolory i, nie ma si? co oszukiwa?, s? praktyczne. Buty, d??insy czy materia??owe spodnie lub sp??dnice, a nawet podkoszulki w takich barwach s? ??wietn? baz?. Sweter w kolorze dojrza??ej dyni zestawiony z klasycznymi czarnymi rurkami, br?zowymi sztybletami i odrobin? z??ota w postaci bi??uterii to bardzo prosty i wygodny zestaw, kt??rego z ca??? pewno??ci? nie mo??na nazwa? ??szaroburym? ?? radzi ekspertka KiK.

Poza swetrami, jesieni? szczeg??lnie dobrze sprawdzaj? si? te?? wszelkiego rodzaju kamizelki czy kardigany bez r?kaw??w, kt??re nie kr?puj? ruch??w, a potrafi? przy tym ??wietnie ogrza?. Mo??na je w??o??y? i do dzianinowej o????wkowej sp??dnicy, i do spodni, na golf lub rozpinan? koszul? czy podkoszulek z d??ugimi r?kawami. To ??wietny patent na o??ywienie stonowanej garderoby, je??li oczywi??cie wybierzemy kamizelk? w ??ywym, jesiennym kolorze.

Klasyczne t??o lub kolorowy wyr????nik
Do tak wyrazistych ?? w por??wnaniu z szarobur? aur? za oknem ?? kolor??w znakomicie pasuj? klasyczne jesienne dodatki. ?? Kapelusze, czapki, sztyblety i kalosze w kolorze uniwersalnej czerni i br?zu komponuj? si? dobrze z ka??dym z jesiennych (i nie tylko) odcieni, a ich fason sprawdzi si? zar??wno w przypadku sp??dnic, jak i spodni, kr??tkich kurtek czy d??ugich p??aszczy – wylicza stylistka KiK. Mo??na jednak podej??? do nich od drugiej strony ?? je??li musztardowy golf czy czerwona kurtka to dla nas ??za du??o?, zaszalejmy w??a??nie z dodatkami. Ciep??a czapka w s??onecznym odcieniu, pluszowa torebka w odwa??ny wz??r c?tek i o stonowanym, br?zowym kolorze, soczy??cie pomara??czowa chustka pod szyj? czy zawi?zana na pasku sk??rzanej torby nie zwracaj? tak uwagi, jak marchewkowy p??aszcz do ziemi, ale wci??? ??podkr?caj?? nawet najbardziej prost? stylizacj?.
Mu??ni?cie s??onecznym promieniem

Kropk? nad ??i? jest oczywi??cie bi??uteria. ?? W tej kwestii zdecydowanie lepiej sprawdza si? z??oto, ale te?? kolorowe, du??e kamienie. Jesie?? i zima to ??wietny moment na noszenie masywnych naszyjnik??w, du??ych kolczyk??w, grubych bransolet czy licznych pier??cionk??w. Chodzi o to, by bi??uteria by??a widoczna na tle mi?sistych swetr??w, kurtek i p??aszczy ?? cieniutkie i delikatne ??a??cuszki mog? ??znikn??? w po???czeniu z nimi ?? t??umaczy ekspertka KiK i dodaje: nie obawiajmy si? nosi? jesiennych kolor??w w listopadzie czy nawet w grudniu. Te stylizacje wci??? b?d? prezentowa??y si? pi?knie, nawet je??li wszystkie li??cie spadn? ju?? z drzew. Przed??u??my w garderobie z??ot? polsk? jesie??, w ko??cu to jeden z pi?kniejszych okres??w w roku!

KiK Textil Sp. z o.o. to firma dzia??aj?ca na rynku od 1994 roku. Na przestrzeni lat osi?gn???a status jednej z wiod?cych sieci detalicznych na rynku europejskim. Kolebk? sieci s? Niemcy, ale jej koncept przyj??? si? ju?? tak??e na terenie Polski, Austrii, Holandii, Czech, S??owacji, S??owenii, W?gier, Chorwacji i W??och. Aktualnie pod szyldem KiK dzia??a ponad 3.500 sklep??w, w tym ponad 340 w Polsce. Misj? KiK jest oferowanie produkt??w modnych i uniwersalnych w dobrej jako??ci, ale niskiej cenie. Poza szerokim wyborem tekstyli??w dla kobiet, m???czyzn i dzieci w asortymencie KiK mo??na znale??? tak??e dodatki do aran??acji wn?trz, akcesoria dla zwierz?t i ma??e AGD.

Top